Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

polskaDTWyświetleń: 2468
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.

Marszałek Sejmu

Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 8 listopada 2011 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Józef Zych (Polskie Stronnictwo Ludowe). Marszałka Seniora wyznaczył Prezydent RP Bronisław Komorowski spośród grupy posłów o najstarszym wieku.

Marszałek Sejmu VII kadencji:

Ewa Kopacz (Platforma Obywatelska) od 8 XI 2011 do 22 IX 2014
p.o. Jerzy Wenderlich (Sojusz Lewicy Demokratycznej) od 22 IX 2014 do 24 IX 2014
Radosław Sikorski (Platforma Obywatelska) od 24 IX 2014

Prace Sejmu

Sejm obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka Sejmu. Pełen wykaz prac sejmu znajduję się tu

Rok 2011

8 XI – pierwsze posiedzenie Sejmu
8 XI – podjęcie uchwały o wyborze Marszałka Sejmu: Ewa Kopacz – 300 głosów za, Marek Kuchciński – 150 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się
8 XI – podjęcie uchwał o wyborze wicemarszałków Sejmu:

Cezary Grabarczyk (445 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących się, 228 większość bezwzględna),
Eugeniusz Grzeszczak (454 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 228 większość bezwzględna),
Marek Kuchciński (439 za, 2 przeciw, 14 wstrzymujących się, 228 większość bezwzględna),
Jerzy Wenderlich (436 za, 3 przeciw, 12 wstrzymujących się, 226 większość bezwzględna),
Wanda Nowicka (192 za, 178 przeciw, 77 wstrzymujących się, 224 większość bezwzględna),
Wanda Nowicka (243), Beata Kempa (154), obie kandydatury (20), większość bezwzględna (209).

17 XI - wybór sekretarzy Sejmu, składów osobowych komisji sejmowych i członków Trybunału Stanu
18 XI - exposé premiera
19 XI - wybór składu komisji Etyki Poselskiej (www), do Spraw Unii Europejskiej (www)
19 XI - udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów (234 za, 211 przeciw, 2 wstrzymujących się , 224 większość bezwzględna) www
1 XII - wybór składu komisji do Spraw Służb Specjalnych www
1 XII - wniosek o odwołanie Wandy Nowickiej ze stanowiska Wicemarszałek Sejmu (160 za, 237 przeciw, 23 wstrzymało się) www
14 XII - pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2012 www
15 XII - informacja premiera w sprawie przyszłości Unii Europejskiej
15 XII - wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego (152 za, 292 przeciw, 0 wstrzymało się) www
21 XII - informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie I-VI 2011 www

Rok 2012

12 I - sprawozdanie Komisji Zdrowia o projekcie ustawy dotyczącej zmianie ustawy o refundacji[f] www
26 I - informacja premiera na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków
26 I - wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza (205 za, 230 przeciw, 1 wstrzymał się) www
17 II - informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich
2 III - pierwsze czytanie projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA www
29 III - informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku
11 V - trzecie czytanie rządowego projektu o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej ws. zmiany Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro
30 VIII - informacja premiera i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold.
30 VIII - pierwsze czytanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i prokuratury dotyczących spólki Amber Gold oraz podmioty od niej zależne www
14 IX - informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2009 r.
14 IX - sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między państwami członkowskimi Unii Europejskie a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej www
26 XI - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąż www
24 X - pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2013 www
24 X - sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną[g]
8 XII - pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych www
9 XII - informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie I-VI 2012 www

Rok 2013

3 I - sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych www
4 I - sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu TU-154M www
25 I - sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie budżetu na rok 2013 www
25I - sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o obywatelskim projekcie ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA www
25 I - wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza (220 za, 232 przeciw, 0 wstrzymało się) www
25 I - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 552) www
25 I - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554) www
25 I - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego www
7 II - informacja premiera na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów "Infrastruktura i środowisko" oraz "Rozwój Polski Wschodniej", a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei oraz braku nadzoru nad Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
8 II - wniosek o odwołanie Wandy Nowickiej ze stanowiska Wicemarszałek Sejmu (45 za, 245 przeciw, 13 wstrzymało się) www
8 II - poselski projekt uchwały o zmianie uchwały Sejmu w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
19 II - informacja premiera na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020
20 II - sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji paktu fiskalnego[h] www
22 II - informacja ministra edukacji narodowej o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich www
8 III - poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez premiera Donalda Tuska i wybranie Piotra Glińskiego na stanowisko premiera (137 za, 236 przeciw, 41 wstrzymało się) www
20 III - informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku
21 III - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze www
22 III - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks wyborczy www
22 III - informacja premiera na temat sytuacji w PLL LOT SA.
5 IV - wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka (210 za, 228 przeciw, 0 wstrzymał się) www
5 IV - sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o obywatelskim projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych www
18 IV - informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie VII-XII 2012 www
19 IV - sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych www
19 IV - pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych www
19 IV - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych www
19 IV - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych www
19 IV - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowychwwww
19 IV - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw www
19 IV - informacja premiera w sprawie sytuacji w Fiat Auto Poland oraz w polskim przemyśle motoryzacyjnym.
23 V - sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich www
24 V - informacja Rady Ministrów na temat zapowiadanych przez firmy masowych zwolnień pracowników www
19 VI - sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw
19 VI - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych www
19 VI - sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych www
20 VII - Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku www
21 VII - sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 www
10 VII - informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2012 www
12 VII - powołanie Marka Michalaka na urząd rzecznika praw dziecka www (254 za, 137 przeciw, 20 wstrzymało się)
24 VII - sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2012 roku www
24 VII - sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku www
25 VII - informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 www
26 VII - sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu za okres od 1 I - 31 XII 2012 r. www
26 VII - powołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli www (268 za, 138 przeciw, 39 wstrzymało się)
11 IX - sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie budżetu na rok 2013
11 X - pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2014 www
11 X - wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby (184 za, 230 przeciw, 8 wstrzymał się) www
11 X - informacja Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd "Paktu dla kultury" zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1% PKB w perspektywie do 2015 r.
23 X - sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka oraz członków Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego www
23 X - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej www
24 X - rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji - "Ratuj maluchy i starsze dzieci też" www
6 XI - sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" www
3 XII - podjęcie uchwały w sprawie sytuacji na Ukrainie www
13 XII - podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego www

Rok 2014

10 I - sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka www
24 I - pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach www
24 I - podjęcie uchwały w sprawie sytuacji na Ukrainie www
5 II - informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) www
7 II - informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z "Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii" w 2011 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia www
7 II - informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z "Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii" w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia www
19 II - informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na Ukrainie
5 III - informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie
5 III - podjęcie uchwały w sprawie solidarności z Ukrainą www

Uchwały

21 XII 2011 - w sprawie uczczenia pamięci Václava Havla www
22 XII 2011 - w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci www
17 II 2012 - w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej www
17 II 2012 - w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego w 200. rocznicę Jego urodzin www
2 III 2012 - w sprawie sytuacji w Republice Białoruś www
30 III 2012 - w sprawie uczczenia pamięci Jana Rybkowskiego w 100. rocznicę Jego urodzin www
25 V 2012 - w sprawie uczczenia 75. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego www
15 VI 2012 - w sprawie uczczenia pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego www
28 VI 2012 - w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku www
28 VI 2012 - w sprawie nadania Stadionowi Narodowemu w Warszawie imienia Kazimierza Górskiego www
13 VII 2012 - w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego www
27 VII 2012 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów www
31 VIII 2012 - w sprawie hołdu wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937-1938 www
28 IX 2012 - w sprawie uczczenia 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni www
28 IX 2012 - w sprawie uczczenia 20. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Mołdawią www
12 X 2012 - w sprawie uczczenia pamięci Zofii i Stefana Korbońskich www
12 X 2012 - w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania www
9 XI 2012 - w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych www
23 XI 2012 - w sprawie uczczenia 70. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota" www
7 XII 2012 - w związku z 90. rocznicą zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza www
7 XII 2012 - w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Jerzego Turowicza www
14 XII 2012 - w sprawie uczczenia 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego www
4 I 2013 - w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego www
25 I 2013 - w sprawie upamiętnienia powstania Teatru Polskiego w Warszawie www
17 IV - w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim www
19 IV - w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego www
10 V 2013 - w sprawie przyznania Krakowowi roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022 r. www
22 V - w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci www
25 V - w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich www
21 VI 2013 - w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin www
12 VII 2013 - w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r. www
12 VII 2013 - Karta Praw Osób z Autyzmem www
12 VII 2013 - w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom www
13 IX 2013 - w sprawie upamiętnienia 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem www
27 IX 2013 - w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka www
23 X 2013 - w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego www
6 XI 2013 - w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego www
8 XI 2013 - w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego www
8 XI 2013 - w 65. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda www
6 XII 2013 - w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych www
12 XII 2013 - w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę jego śmierci www
13 XII - w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego www
13 XII - w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego www
22 I 2014 - w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin www
21 II 2014 - w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 130. rocznicę urodzin www
21 II 2014 - w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego www
24 IV 2014 - w sprawie upamiętnienia papieża błogosławionego Jana Pawła II www