Tekst hymnu kraju ESWATINI

Tytuł:
Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati

Język Suazi

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati;
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla;
Sibonga iNgwenyama yetfu.
Live netintsaba nemifula.
Busisa tiphatsimandla takaNgwane;
Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.

Język polski

Panie nasz, Boże, dawco błogosławieństw dla Swazi,
Składamy ci dzięki za cały nasz dobry los,
Dziękujemy za naszego króla i modlimy się za niego
I za nasz piękny kraj, jego wzgórza i rzeki.
Niech twe błogosławieństwa spłyną na wszystkich władców naszego Kraju,
Moc i potęga są jedynie twoje,
Modlimy się do ciebie, ześlij nam mądrość, nie kłamstwo i złą wolę.
Umacniaj nas, Panie Wieków.