Ustawa z podpisem Prezydenta

polskaDTWyświetleń: 983
Ustawa z podpisem Prezydenta

Dnia 5 marca 2020 r.  Prezydent RP podpisał: Ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest rozciągnięcie stosowania przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2015 r. na toczące się dziś postępowania dotyczące wydania koncesji na działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich, gazów szlachetnych.

Przedmiotowa ustawa ma wprowadzić regulacje dla przypadków, w których sąd administracyjny uchylił decyzję organu administracji wydane jeszcze pod rządami reżimu prawnego obowiązującego w 2014 r. i obecnie postępowanie ponownie toczy się przed organem administracji (podczas gdy obecnie obowiązują już zmienione od 2015 r. reguły postępowania w tym zakresie).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.